Ambient “JOC SIMBÒLIC”

El joc simbòlic és el joc en el qual l'infant imita accions de la vida quotidiana del món dels adults. Comprèn el període dels dos als sis anys. Apareix quan l'infant ha adquirit la capacitat de representació, mitjançant la qual representa accions i regles bàsiques imaginàries que es refereixen als acords sobre a què es juga. El fet d'explorar i reproduir el món adult fa que es desenvolupi el pensament creatiu i els ajuda a resoldre conflictes, tensions, sentiments... No hem d'oblidar que el joc simbòlic és un aprenentatge que ajuda a l'infant a conèixer-se a si mateix i a l'entorn social que l'envolta.

Mitjançant el joc simbòlic el nen canalitza un seguit de tensions i desitjos afectius, li serveix per liquidar conflictes, per compensar necessitats no satisfetes, per invertir papers (obediència-autoritat). Un exemple molt clar el tenim quan l'infant renya a un altre perquè no es vol menjar la sopa o, al contrari, li permet no menjar-la.

Tot aquest procés de simbolització es fonamenta bàsicament en els avenços que va fent el seu llenguatge, el qual li possibilita arribar a acords amb els companys que comparteix el joc. Aquesta col·laboració implica un objectiu comú i l'acceptació de normes de joc, d'uns rols. L'observació ens mostra que els infants de tres anys no juguen de la mateixa manera que els de cinc.

Així doncs, el joc simbòlic representa l'apogeu del joc infantil i és, sobretot fins als sis anys, el joc per excel·lència. Atès que l'escola bressol i parvulari és el marc on es desenvolupa tot aquest procés, caldrà potenciar al màxim aquest tipus de joc.

Conforme el nin i la nina es van fent grans, es pot observar com aquest tipus de joc es va fent cada vegada més complex i el joc passa de ser individual a realitzar-se en grup.