Programació Anual General

1 

PROGRAMACIÓ ANUAL GENERAL CURS 20-21

És un instrument bàsic de planificació i organització del centre. Ha de contenir la proposta organitzativa i curricular que, amb caràcter anual, elabora el centre, com a concreció del projecte educatiu i del projecte curricular, per garantir el desenvolupament coordinat de totes les activitats educatives, l’exercici correcte de les competències dels diferents òrgans de govern i la participació de tots els sectors de la comunitat escolar.

La programació general anual inclourà el pla d’actuació de l’equip directiu i dels òrgans col·legiats, l’horari general del centre i els criteris pedagògics establerts per a la seva elaboració, els plans de treball per a l’elaboració o el seguiment del projecte educatiu de centre, els plans de treball per a l’elaboració o el seguiment dels projectes curriculars d’etapa, el pla de formació del professorat del centre, la programació anual de les activitats complementàries i extraescolars, i la memòria administrativa.

 

PLA DE CONVIVÈNCIA

PLA DE CONVIVÈNCIA 

  És el conjunt d’estratègies i pautes d’actuació adreçades a la comunitat educativa per fomentar la convivència escolar facilitant la prevenció de conductes contràries a aquesta convivència i la resolució de situacions conflictives. Els plans de convivència dels centres docents formen part del projecte educatiu i els objectius s’han de reflectir en els procediments establerts en el reglament d’organització. La programació general anual ha de recollir les actuacions previstes per a la consecució dels objectius del pla de convivència que per a aquell curs es consideren prioritaris. El pla d’acció tutorial ha d’integrar les mesures incloses en el pla de convivència adreçades a proporcionar als alumnes habilitats socials i emocionals, de resolució positiva dels conflictes i de prevenció de la violència de gènere.

PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE

PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE

El projecte lingüístic de centre (PLC) és el document en què s’estableix el tractament de les llengües d’ensenyament als centres educatius. El projecte lingüístic ha dereflectir l’estratègia del centre per, a partir del context sociolingüístic, poder desenvolupar les capacitats de l’alumnat en el domini de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, i de la llengua castellana. El PLC s’ha de publicar a la pàgina web oficial del centre. Aquest projecte ha d’incloure l’organització de les llengües d’ensenyament del centre i pot incorporar l’ensenyament en llengües estrangeres. Aquesta organització s’ha de reflectir al programa de gestió de centres (GestIB) de la Conselleria d’Educació i Universitat.

 

PLA D'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

PLA D'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Defineix l’organització dels recursos humans i materials per atendre la diversitat. Hi queden definides les mesures de tipus curricular, les mesures metodològiques, els criteris i procediments per a  l’atenció lingüística específica de l’alumnat que s’incorpora tardanament al sistema educatiu, els criteris per realitzar les adaptacions curriculars apropiades, i tots aquells programes socioeducatius      que s’hi puguin incorporar.                                           

PLA D'ACCIÓ TUTORIAL

PLA D'ACCIÓ TUTORIAL

   En el Pla d'Acció Tutorial (PAT) es concreten els objectius i les activitats que duu a terme el professorat pel que respecta a la tutoria i a l'orientació. En el PAT s'han de tenir com a referents els següents àmbits d'actuació: - L'orientació acadèmica, personal i professional de l'alumnat. - La coordinació educativa entre el professorat dels equips docents. - La coordinació del professorat amb les famílies de l'alumnat. - La dinamització del grup classe i la gestió de l'aula respecte a la convivència.