Programació Anual General

1 

PROGRAMACIÓ ANUAL GENERAL CURS 20-21

És un instrument bàsic de planificació i organització del centre. Ha de contenir la proposta organitzativa i curricular que, amb caràcter anual, elabora el centre, com a concreció del projecte educatiu i del projecte curricular, per garantir el desenvolupament coordinat de totes les activitats educatives, l’exercici correcte de les competències dels diferents òrgans de govern i la participació de tots els sectors de la comunitat escolar.

La programació general anual inclourà el pla d’actuació de l’equip directiu i dels òrgans col·legiats, l’horari general del centre i els criteris pedagògics establerts per a la seva elaboració, els plans de treball per a l’elaboració o el seguiment del projecte educatiu de centre, els plans de treball per a l’elaboració o el seguiment dels projectes curriculars d’etapa, el pla de formació del professorat del centre, la programació anual de les activitats complementàries i extraescolars, i la memòria administrativa.